Hvordan skrive referat fra årsmøte

Å skrive et referat fra et årsmøte er en viktig oppgave for å dokumentere diskusjoner, beslutninger og handlinger som ble tatt under møtet. Lær hvordan du skal skrive referat fra årsmøte.

Et årsmøte er en viktig hendelse i en organisasjons årshjul, hvor medlemmene møtes for å gjennomgå det foregående årets aktiviteter og planer for fremtiden. Et godt referat fra årsmøtet er essensielt for å sikre at beslutninger, diskusjoner og handlinger blir dokumentert på en nøyaktig og forståelig måte. I denne artikkelen vil vi utforske hvordan du kan skrive et referat fra et årsmøte som er både omfattende og profesjonelt.

Forberedelse før møtet

Før du deltar på årsmøtet, er det viktig å forberede seg grundig. Dette inkluderer å:

Samle nødvendige dokumenter

Sørg for at du har tilgang til alle relevante dokumenter som skal diskuteres på møtet. Dette kan inkludere:

 • Innkalling og agenda
 • Forrige års referat
 • Årsberetning
 • Regnskap og budsjett
 • Forslag til vedtak

Kjenn til agendaen

Gå gjennom agendaen nøye og noter deg de viktigste punktene. Dette vil hjelpe deg med å følge med under møtet og sikre at ingen viktige detaljer går tapt.

Utstyr

Ha med deg nødvendig utstyr for å ta notater, enten det er en bærbar PC, nettbrett eller notatbok og penn. Vurder også å ta med en opptaksenhet for å kunne gå tilbake og lytte til diskusjonene dersom det skulle være behov.

Under møtet

Når møtet starter, er det viktig å være oppmerksom og strukturert i din tilnærming til å ta notater. Her er noen nøkkelområder å fokusere på:

Følg agendaen

Sørg for å følge agendaen tett. Noter hvert agendapunkt og de diskusjonene og beslutningene som tas under hvert punkt.

Notere ned deltagere

Start referatet med en liste over alle som er til stede, inkludert navn og eventuelle verv. Dette er viktig for å kunne dokumentere hvem som deltok i beslutningene.

Dokumentere beslutninger

For hver beslutning som tas, noter hva beslutningen innebærer, hvem som foreslo den, hvem som støttet den, og resultatet av avstemningen. Vær presis og objektiv i din dokumentasjon.

Fang opp viktige diskusjoner

Noen ganger kan diskusjonene være like viktige som beslutningene. Prøv å fange opp essensen av diskusjonene, inkludert hovedargumentene for og imot ulike forslag.

Vær nøytral og objektiv

Referatet skal være en objektiv gjengivelse av møtet. Unngå å legge til egne meninger eller tolkninger.

Etter møtet

Når møtet er over, begynner arbeidet med å ferdigstille referatet. Dette bør gjøres så raskt som mulig mens informasjonen fortsatt er fersk i minnet.

Organiser notatene

Gå gjennom notatene dine og organiser dem etter agendapunktene. Dette vil gjøre det lettere å skrive et sammenhengende og strukturert referat.

Skriv en klar og konsis overskrift

Referatet bør begynne med en klar og konsis overskrift som inkluderer navnet på organisasjonen, typen møte (årsmøte), dato, tid og sted.

Inkludere en innledning

Skriv en kort innledning som gir en oversikt over møtet, inkludert formålet med møtet og en oppsummering av hovedpunktene som ble diskutert.

Bruk klare og presise overskrifter

Bruk overskrifter og underoverskrifter for å dele opp referatet i seksjoner som følger agendaen. Dette gjør det lettere å lese og finne informasjon.

Vær detaljert, men konsis

Det er viktig å være detaljert nok til at referatet er nyttig for de som ikke var til stede, men også konsis nok til at det ikke blir overveldende. Fokuser på å inkludere alle vesentlige beslutninger og diskusjoner uten å gå for mye inn i detaljer som ikke er relevante.

Korrekturles

Når referatet er skrevet, gå gjennom det nøye for å sikre at det ikke er stave- eller grammatikkfeil. Det kan være lurt å la en annen person lese gjennom det for å få en ekstra sjekk.

Distribuere referatet

Send referatet til alle deltakerne så snart som mulig etter møtet. Sørg også for at det blir arkivert på en måte som gjør det lett tilgjengelig for fremtidige referanser.

Hvordan skrive referat fra årsmøte?

Å skrive et referat fra et årsmøte er en viktig oppgave for å dokumentere diskusjoner, beslutninger og handlinger som ble tatt under møtet. Her er en trinnvis veiledning om hvordan du kan skrive et referat fra et årsmøte:

 1. Oversikt og forberedelse:
  • Før du begynner å skrive referatet, bør du samle all relevant dokumentasjon fra årsmøtet, inkludert saksliste, presentasjoner, notater eller andre referanser som kan hjelpe deg med å huske viktige punkter.
  • Sett deg også inn i eventuelle spesifikke krav eller retningslinjer for referater som gjelder for organisasjonen din eller årsmøtet.
 2. Overskrift og grunnleggende informasjon:
  • Start referatet med en overskrift som tydelig identifiserer at det er et referat fra årsmøtet.
  • Inkluder dato, tidspunkt og sted for årsmøtet, samt navnene på møteleder og referent.
 3. Deltakere og fraværende:
  • Lag en liste over deltakerne som var til stede under årsmøtet. Dette kan inkludere styremedlemmer, medlemmer av organisasjonen og eventuelt andre relevante personer.
  • Hvis det er noen betydelige fravær som kan påvirke beslutninger eller stemmer, kan du også nevne det i referatet.
 4. Godkjenning av forrige årsmøte:
  • Hvis det er relevant, kan du inkludere en kort oppsummering av vedtakene som ble gjort under forrige årsmøte og om de ble godkjent av deltakerne.
 5. Saksgjennomgang:
  • Gå gjennom hver sak som ble diskutert under årsmøtet i den rekkefølgen de ble behandlet.
  • For hver sak bør du inkludere en kort beskrivelse av saken og en oppsummering av diskusjonene som fant sted.
  • Fokuser på hovedpoengene og beslutningene som ble tatt. Hvis det er viktige argumenter eller motforestillinger, kan du nevne dem også.
  • Hvis det ble gjort formelle vedtak, inkluder disse med tydelig angivelse av resultatet (for eksempel «vedtatt», «avvist» eller «utsatt til senere behandling»).
  • Husk å referere til eventuelle vedlegg, dokumenter eller presentasjoner som ble brukt under diskusjonen.
 6. Andre saker:
  • Hvis det var noen andre saker som ble diskutert, men ikke var en del av den opprinnelige sakslisten, bør du inkludere disse også.
  • Følg samme fremgangsmåte som i punkt 5 for å oppsummere diskusjonene og beslutningene knyttet til disse sakene.
 7. Avslutning:
  • Oppsummer de viktigste punktene fra hvert saksområde og avslutt referatet med en konklusjon eller en oppfordring til handling hvis det er nødvendig.
 8. Signatur og godkjenning:
  • Etter at referatet er skrevet, bør det signeres av møtelederen og referenten. Dette bekrefter at referatet er nøyaktig og korrekt i henhold til årsmøtets diskusjoner og beslutninger.
  • Hvis det er en godkjenningsprosess for referatet i organisasjonen din, bør du følge de nødvendige trinnene for å få referatet godkjent av relevante parter.
 9. Distribusjon og arkivering:
  • Sørg for å distribuere referatet til alle relevante deltakere og andre interesserte parter i organisasjonen.
  • Lagre en kopi av referatet i organisasjonens arkiver for fremtidig referanse. Dette kan være nyttig for å spore fremdrift, følge opp handlinger og forberede seg til neste årsmøte.

Relatert: Hvordan skrive en åpen søknad

Oversikt og forberedelse

Før du begynner å skrive referatet, er det viktig å ha en god oversikt over møtet og forberede deg tilstrekkelig. Her er noen trinn du kan følge for å få en oversikt og være godt forberedt:

 1. Gjennomgå møtedokumentasjonen: Les gjennom alle relevante dokumenter som ble distribuert før møtet, for eksempel saksliste, agenda, presentasjoner, rapporter og andre notater. Dette vil gi deg en forståelse av hvilke saker som ble diskutert og beslutninger som ble tatt.
 2. Ta notater under møtet: Under selve årsmøtet bør du ta grundige og presise notater om diskusjoner, vedtak og eventuelle viktige poeng som blir fremhevet av deltakerne. Dette vil hjelpe deg med å huske viktige detaljer når du skriver referatet i etterkant.
 3. Organiser notatene dine: Etter møtet bør du organisere notatene dine slik at de er lette å forstå og referere til. Dette kan innebære å lage overskrifter, bruke kulepunkter eller nummererte lister, og sørge for at du har tydelige referanser til hvilke saker som ble diskutert.
 4. Sjekk navn og terminologi: Pass på at du har riktig stavelse og navn på deltakerne, spesielt hvis det er flere personer med lignende navn. Det er også viktig å være nøyaktig når det gjelder terminologi som brukes under møtet, spesielt hvis det er spesifikke begreper eller faguttrykk som er relevante for organisasjonen.
 5. Forstå strukturen til referatet: Få kjennskap til organisasjonens retningslinjer eller tidligere referater for årsmøter for å forstå den forventede strukturen og innholdet i referatet. Dette kan hjelpe deg med å organisere informasjonen på en konsistent måte.

Ved å ha en god oversikt over møtet og forberede deg tilstrekkelig, vil du være i en bedre posisjon til å skrive et nøyaktig og informativt referat fra årsmøtet. Dette vil bidra til å sikre at viktige punkter blir riktig dokumentert og formidlet til deltakerne og andre interesserte parter.

Relatert: Hvordan skrive et godt lønnskrav

Overskrift og grunnleggende informasjon

Når du starter referatet fra årsmøtet, er det viktig å inkludere en tydelig overskrift og grunnleggende informasjon som gir leseren nødvendig kontekst. Her er noen elementer du kan inkludere i overskriften og grunnleggende informasjon:

 1. Overskrift: Skriv «Referat fra årsmøte i [organisasjonens navn]» som overskrift øverst på dokumentet. Dette gjør det klart at det er et referat fra årsmøtet.
 2. Dato og tidspunkt: Oppgi datoen og klokkeslettet for årsmøtet. Dette gir leseren informasjon om når møtet ble avholdt.
 3. Sted: Angi stedet der årsmøtet fant sted. Dette kan være navnet på møtelokalet, adressen eller annen relevant informasjon.
 4. Møteleder: Navngi personen som ledet årsmøtet. Dette kan være styreleder, leder av organisasjonen eller en annen utpekt person.
 5. Referent: Oppgi navnet på personen som skrev referatet. Dette er vanligvis deg som skriver referatet, med mindre det er en annen person som er utpekt som referent.
 6. Eventuelle andre deltakere: Hvis det er spesielt viktige deltakere som bør nevnes, for eksempel spesielle gjester eller innbudte eksperter, kan du inkludere navnene deres.

Et eksempel på hvordan overskrift og grunnleggende informasjon kan se ut:

Referat fra årsmøte i [organisasjonens navn] Dato: [dato] Tidspunkt: [klokkeslett] Sted: [møtelokale/navn på sted] Møteleder: [navn på møteleder] Referent: [navn på referent]

Ved å inkludere denne informasjonen i begynnelsen av referatet, gir du leserne en klar kontekst og informasjon om årsmøtet. Dette gjør det enklere for dem å forstå og følge referatet.

Relatert: Hvordan skrive referat fra et møte

Deltakere og fraværende

Etter å ha inkludert overskriften og grunnleggende informasjon i referatet, er det viktig å oppgi deltakerne som var til stede under årsmøtet, samt eventuelle fraværende personer av betydning. Her er hvordan du kan inkludere denne informasjonen:

 1. Deltakere: Oppgi navnene på deltakerne som var til stede under årsmøtet. Dette kan inkludere styremedlemmer, medlemmer av organisasjonen og eventuelle andre relevante personer. Du kan enten liste opp navnene i en avsnittsform eller bruke en nummerert liste.
 2. Fraværende: Hvis det var deltakere som var forhindret fra å være til stede på årsmøtet, kan du inkludere navnene deres i en egen seksjon eller som en del av deltakerlisten. Dette gjør det klart hvem som ikke var til stede under møtet.
 3. Betydningsfulle fravær: Hvis det er fravær av spesiell betydning, for eksempel nøkkelpersoner i organisasjonen eller personer med beslutningsmyndighet, kan du nevne dette i referatet. Dette gir kontekst til leserne og kan hjelpe dem med å forstå innflytelsen eller konsekvensene av fraværet.

Et eksempel på hvordan du kan inkludere deltakere og fraværende i referatet:

Deltakere:

 1. [Navn på deltaker 1]
 2. [Navn på deltaker 2]
 3. [Navn på deltaker 3] … [Fortsett listen med navnene på deltakerne]

Fraværende:

 1. [Navn på fraværende person 1]
 2. [Navn på fraværende person 2] … [Fortsett listen med navnene på de fraværende]

Betydningsfulle fravær: [Beskriv eventuelle fravær av spesiell betydning og deres potensielle konsekvenser]

Ved å inkludere deltakerne og eventuelle fraværende personer i referatet, får leserne informasjon om hvem som var til stede og hvem som manglet under årsmøtet. Dette bidrar til å gi en mer komplett oversikt over møtedeltakelsen.

Relatert: Hvordan skrive en god søknad internt

Godkjenning av forrige årsmøte

I referatet fra årsmøtet er det vanlig å inkludere en seksjon om godkjenning av forrige årsmøte. Dette gir en oppdatering om vedtakene som ble gjort under forrige årsmøte og om de ble godkjent av deltakerne. Her er hvordan du kan inkludere denne informasjonen:

 1. Oppsummer vedtakene: Gi en kort oppsummering av de viktigste vedtakene som ble gjort under forrige årsmøte. Dette kan inkludere godkjenning av regnskap, valg av styremedlemmer eller andre viktige beslutninger som ble tatt.
 2. Resultat av godkjenningen: Oppgi om vedtakene fra forrige årsmøte ble godkjent eller ikke. Hvis de ble godkjent, kan du nevne det tydelig og eventuelt nevne dato eller referanse til det godkjente dokumentet. Hvis det var noen innvendinger eller endringer i vedtakene, kan du også inkludere dette.

Eksempel på hvordan du kan inkludere godkjenning av forrige årsmøte i referatet:

Godkjenning av forrige årsmøte:

Under årsmøtet ble vedtakene fra forrige årsmøte gjennomgått. De viktigste vedtakene fra forrige årsmøte inkluderte:

 • Godkjenning av regnskap for [år].
 • Valg av nye styremedlemmer.
 • Godkjenning av budsjett for [år].
 • Vedtak om retningslinjer for medlemskap.

Resultatet av gjennomgangen og diskusjonen av vedtakene var at alle vedtakene fra forrige årsmøte ble godkjent uten endringer. Det godkjente referatet fra forrige årsmøte er tilgjengelig for referanse og ble distribuert til alle deltakerne.

Ved å inkludere en seksjon om godkjenning av forrige årsmøte, gir du en oppdatering om statusen til tidligere vedtak og viser kontinuitet i beslutningsprosessen på årsmøtet. Dette bidrar til å opprettholde transparens og sørge for at deltakerne er oppdatert om tidligere beslutninger.

Relatert: Hvordan skrive en god logg

Saksgjennomgang

Etter å ha inkludert informasjon om godkjenning av forrige årsmøte i referatet, er det viktig å gå gjennom hver sak som ble diskutert under årsmøtet. Her er en veiledning om hvordan du kan inkludere saksgjennomgangen i referatet:

 1. Sakstittel eller nummer: Begynn med å identifisere hver sak med en tydelig sakstittel eller nummer. Dette gjør det enklere å organisere og referere til de ulike sakene i referatet.
 2. Beskrivelse av sak: Gi en kort beskrivelse av hva hver sak handler om. Dette kan inkludere formålet med saken, bakgrunnen for diskusjonen og eventuelle relevante dokumenter eller presentasjoner knyttet til saken.
 3. Oppsummer diskusjonene: Oppsummer hovedpunktene som ble diskutert under hver sak. Fokuser på viktige argumenter, synspunkter og bekymringer som ble uttrykt av deltakerne. Du kan også inkludere eventuelle spørsmål som ble stilt og svar som ble gitt.
 4. Vedtak og beslutninger: Hvis det ble gjort formelle vedtak eller beslutninger i forbindelse med en sak, inkluder disse med tydelig angivelse av resultatet. Bruk klare termer som «vedtatt», «avvist» eller «utsatt til senere behandling» for å indikere utfallet av beslutningene.
 5. Referanser og vedlegg: Hvis det ble brukt noen dokumenter, presentasjoner eller andre referanser i diskusjonen av en sak, kan du nevne dem og eventuelt inkludere dem som vedlegg til referatet. Dette gir leserne muligheten til å se mer detaljert informasjon om sakene om nødvendig.
 6. Fortsett å gjennomgå hver sak: Gjenta trinn 1-5 for hver sak som ble diskutert under årsmøtet, og fortsett å nummerere eller titulere sakene i referatet.

Eksempel på hvordan du kan inkludere saksgjennomgangen i referatet:

Saksgjennomgang:

Sak 1: Godkjenning av årsregnskap for [år] Beskrivelse av sak: Saken omhandlet gjennomgang og godkjenning av organisasjonens årsregnskap for [år]. Regnskapet ble presentert av [navn på presentatør], og det ble diskutert viktige punkter knyttet til inntekter, utgifter og økonomisk helse.

Diskusjon: Deltakerne uttrykte bekymring angående høye kostnader i visse områder og ønsket ytterligere forklaring om spesifikke utgiftsposter. Det ble også stilt spørsmål om utviklingen av organisasjonens inntektsstrømmer og muligheter for kostnadsbesparelser.

Vedtak: Etter en grundig diskusjon ble årsregnskapet for [år] enstemmig godkjent.

Referanser: Årsregnskapet for [år] er vedlagt

Andre saker

I tillegg til de planlagte sakene som står oppført på sakslisten, kan det oppstå andre saker som blir diskutert under årsmøtet. Disse sakene kan være av betydning og bør inkluderes i referatet. Her er hvordan du kan inkludere andre saker i referatet:

 1. Overskrift eller tittel: Gi en overskrift eller tittel som tydelig identifiserer at det er andre saker som blir diskutert. For eksempel kan du bruke «Andre saker» eller «Øvrige saker».
 2. Beskrivelse av sakene: Gi en kort beskrivelse av hver sak som ble diskutert under «andre saker». Dette kan inkludere formålet med saken og eventuell bakgrunnsinformasjon som er relevant for å forstå diskusjonen.
 3. Oppsummer diskusjonene: Oppsummer hovedpunktene som ble diskutert under hver sak. Fokuser på viktige argumenter, synspunkter og eventuelle vedtak eller beslutninger som ble tatt.
 4. Vedtak og beslutninger: Hvis det ble gjort formelle vedtak eller beslutninger knyttet til en sak under «andre saker», inkluder disse med tydelig angivelse av resultatet.
 5. Referanser og vedlegg: Hvis det ble brukt noen dokumenter, presentasjoner eller andre referanser i diskusjonen av en sak under «andre saker», kan du nevne dem og eventuelt inkludere dem som vedlegg til referatet.

Eksempel på hvordan du kan inkludere andre saker i referatet:

Andre saker:

Sak: Oppdatering om planlagte arrangementer for [år] Beskrivelse av sak: Under årsmøtet ble det gitt en oppdatering om de planlagte arrangementene for [år]. Dette inkluderte informasjon om datoer, temaer, gjestetalerne og eventuelle sponsorer.

Diskusjon: Deltakerne uttrykte sin støtte og ga innspill på arrangementene. Det ble diskutert behovet for å sikre høy kvalitet på arrangementene og tiltrekke seg et bredt publikum. Forslag om samarbeid med andre organisasjoner ble også diskutert.

Vedtak: Det ble vedtatt å fortsette arbeidet med planleggingen av arrangementene og å ta hensyn til de fremsatte innspillene.

Ved å inkludere andre saker i referatet, sikrer du at alle viktige diskusjoner og beslutninger blir dokumentert og gjort tilgjengelig for leserne. Dette gir en helhetlig oversikt over årsmøtets agenda og resultatene som kom frem.

Avslutning

Etter å ha gjennomgått og inkludert saksgjennomgangen i referatet, er det viktig å avslutte referatet på en hensiktsmessig måte. Her er noen elementer du kan inkludere i avslutningen av referatet:

 1. Oppsummering av viktige punkter: Gi en kort oppsummering av de viktigste punktene som ble diskutert og besluttet under årsmøtet. Dette hjelper leserne med å få en rask oversikt over de sentrale temaene som ble behandlet.
 2. Konklusjon eller oppfordring til handling: Avhengig av innholdet og formålet med årsmøtet, kan du avslutte referatet med en konklusjon som oppsummerer de overordnede resultatene eller beslutningene. Alternativt kan du inkludere en oppfordring til handling hvis det er spesifikke oppfølgingsaktiviteter som må utføres.
 3. Takk og avslutningskommentarer: Avslutt referatet med en takk til alle deltakere for deres engasjement og bidrag under årsmøtet. Du kan også inkludere eventuelle avsluttende kommentarer eller oppmuntringer som er relevante for organisasjonen eller årsmøtet.

Eksempel på hvordan du kan avslutte referatet:

Avslutning:

Årsmøtet var en vellykket samling der en rekke viktige saker ble diskutert og beslutninger ble tatt. Viktige punkter som ble behandlet inkluderte [oppsummer de viktigste punktene fra saksgjennomgangen]. Beslutningene som ble tatt under årsmøtet, vil gi retning og legge grunnlaget for organisasjonens fremtidige arbeid.

Vi oppfordrer alle deltakerne til å følge opp de vedtatte tiltakene og bidra til deres implementering. Sammen kan vi styrke organisasjonen og realisere våre felles mål.

Takk til alle deltakerne for deres engasjement og bidrag under årsmøtet. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet og ønsker alle en produktiv og suksessrik periode fremover.

Ved å inkludere en avslutning i referatet, skaper du en tydelig avslutning og oppsummering av årsmøtet. Dette hjelper leserne med å forstå de overordnede resultatene og gir en følelse av avslutning på møtet.

Signatur og godkjenning

Etter avslutningen av referatet er det vanlig å inkludere en del om signatur og godkjenning. Dette bekrefter at referatet er nøyaktig og korrekt i henhold til årsmøtets diskusjoner og beslutninger. Her er hvordan du kan inkludere dette:

 1. Signatur av møteleder: Be møtelederen om å signere referatet for å bekrefte at det er godkjent og nøyaktig i henhold til årsmøtets hendelser. Møtelederens signatur indikerer at de har gjennomgått referatet og godkjent innholdet.
 2. Signatur av referent: Signer referatet som referent for å bekrefte at du har skrevet referatet i samsvar med årsmøtets diskusjoner og beslutninger.
 3. Distribusjon av referatet: Angi hvordan referatet vil bli distribuert til deltakerne og andre interesserte parter. Du kan nevne at referatet vil bli sendt ut elektronisk, lagt ut på organisasjonens nettside eller distribuert på annen måte.

Eksempel på hvordan du kan inkludere signatur og godkjenning i referatet:

Signatur og godkjenning:

Referatet er skrevet av [navn på referent] og gjennomgått av møtelederen [navn på møteleder]. Begge parter bekrefter at referatet er en nøyaktig gjengivelse av diskusjonene og beslutningene som ble tatt under årsmøtet.

Referatet vil bli distribuert til alle deltakere og andre interesserte parter for deres referanse og informasjon.

Signaturer:

Møteleder: _________________________

Referent: __________________________

Ved å inkludere signatur og godkjenning i referatet, gir du en formell bekreftelse på at referatet er korrekt og godkjent av relevante parter. Dette legger til troverdighet og sikrer at referatet kan brukes som et offisielt dokument i organisasjonen.

Distribusjon og arkivering

Etter å ha inkludert signatur og godkjenning i referatet, er det viktig å diskutere distribusjon og arkivering av referatet. Dette sikrer at referatet blir riktig distribuert til relevante parter og arkivert for fremtidig referanse. Her er hvordan du kan inkludere dette i referatet:

 1. Distribusjon av referatet: Angi hvordan referatet vil bli distribuert til deltakerne og eventuelt andre interesserte parter. Dette kan være gjennom elektronisk utsending, deling via en felles plattform eller andre metoder som er vanlige i organisasjonen.
 2. Arkivering av referatet: Oppgi at en kopi av referatet vil bli arkivert for fremtidig referanse. Dette kan være i organisasjonens offisielle arkiver eller på en annen egnet og sikker lagringsplass.
 3. Tilgjengelighet for referatet: Informer om hvordan deltakerne og eventuelt andre interesserte parter kan få tilgang til referatet ved behov. Dette kan inkludere å oppgi at referatet vil bli lagt ut på organisasjonens nettside, at det kan bli forespurt via e-post eller andre metoder.

Eksempel på hvordan du kan inkludere distribusjon og arkivering i referatet:

Distribusjon og arkivering:

Referatet vil bli distribuert til alle deltakere og andre interesserte parter via [metode for distribusjon]. Alle deltakere oppfordres til å lese referatet nøye og ta kontakt ved behov for eventuelle korrigeringer eller ytterligere informasjon.

En kopi av referatet vil bli arkivert i organisasjonens offisielle arkiver for fremtidig referanse og dokumentasjon.

Referatet vil også være tilgjengelig på [organisasjonens nettside/annen plattform] for nedlasting og innsyn.

Ved å inkludere informasjon om distribusjon og arkivering i referatet, sikrer du at referatet blir gjort tilgjengelig for relevante parter og lagret på en egnet måte for fremtidig referanse. Dette bidrar til å opprettholde sporbarhet, transparens og etterrettelighet av årsmøtets diskusjoner og beslutninger.

Tips for å skrive et effektivt referat fra årsmøtet

 • Vær nøyaktig og objektiv i din beskrivelse av diskusjoner og beslutninger.
 • Bruk korte og konkrete setninger for å formidle informasjonen tydelig.
 • Unngå å inkludere unødvendige detaljer eller personlige meninger.
 • Bruk overskrifter, punktlister eller nummererte lister for å organisere informasjonen og gjøre det lettere å lese.
 • Kontroller referatet for grammatikk- og stavefeil før du distribuerer det.

Ved å følge disse trinnene og retningslinjene kan du skrive et grundig og nøyaktig referat fra et årsmøte som dokumenterer viktige diskusjoner, beslutninger og handlinger som ble tatt under møtet.

Konklusjon

Å skrive et referat fra et årsmøte er en oppgave som krever nøye forberedelse, oppmerksomhet under møtet og grundig arbeid etterpå. Et godt referat er avgjørende for å dokumentere beslutninger og diskusjoner på en klar og konsis måte, og det fungerer som en viktig ressurs for både medlemmer som var til stede og de som ikke kunne delta.

For å oppnå dette er det viktig å ha en strukturert tilnærming. Før møtet må du samle nødvendige dokumenter, sette deg inn i agendaen og forberede riktig utstyr. Under møtet må du være konsentrert, følge agendaen nøye og dokumentere alle viktige beslutninger og diskusjoner på en objektiv måte. Etter møtet bør du organisere notatene, skrive et klart og strukturert referat, korrekturlese det nøye og distribuere det til alle relevante parter.

Gjennom hele prosessen er det viktig å være detaljert, men samtidig konsis, og å bruke en konsekvent stil og format. Ved å følge disse retningslinjene og bruke de praktiske tipsene som er gitt, kan du sikre at referatet blir et verdifullt dokument for organisasjonen.

Et godt referat bidrar til å sikre kontinuitet, ansvarlighet og åpenhet i organisasjonens arbeid. Det gir en klar oversikt over beslutninger og diskusjoner, og fungerer som en viktig referanse for fremtidige møter og aktiviteter. Ved å mestre kunsten å skrive referater, kan du gjøre en betydelig positiv forskjell i hvordan din organisasjon dokumenterer og følger opp sitt arbeid.

Referanser

 1. Andersen, E. (2020). Møtereferater: En praktisk veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 2. Johansen, T., & Larsen, K. (2018). Effektiv møteledelse. Bergen: Fagbokforlaget.
 3. Norsk Standard (2017). NS 3040:2017 Møteledelse og referatskriving. Oslo: Standard Norge.

Om forfatteren